Clubreglement bij Eendracht Vinkt

Seizoen 2015 - 2016

Infrastructuur

Voetbalclub Eendracht Vinkt beschikt over een prachtige sportinfrastructuur. Door de inzet van talrijke vrijwilligers is dit opgebouwd en wordt deze onderhouden. Bij opzettelijke beschadiging worden de herstelkosten integraal aangerekend aan de vernieler. In de cafetaria is het verboden voetbalschoenen te dragen. We vragen tevens om geen glas mee buiten de kantine te nemen. De voetbalclub is telefonisch bereikbaar op het nummer 09 380 02 37

Speciale regels voor de speler

Borstel je voetbalschoenen af voordat je de Kleedkamers betreedt. Borstels staan buiten ter beschikking. Er worden ook absoluut geen voetbalschoenen gereinigd onder de douche. De kleedkamers worden enkel gebruikt om zich te kleden. Er wordt niet met de bal gespeeld noch tegen de deuren gestampt. Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangekocht. Voetbalschoenen dienen door de spelers ook zelf te worden aangekocht. Na de wedstrijd wordt de wedstrijdkledij ‘rechts’ getrokken en in de nodige wasmand geplaatst Het wassen van de kledij van Beloften en Eerste ploeg gebeurd in de club zelf door Daniel De Pestel Voor de jeugd gebeurt dit beurtelings in samenspraak met de ouders. Iedere speler is gehouden zich te gedragen en zich te verzorgen zoals het een sportman betaamt, zowel op als naast het terrein. Op ieder ogenblik moet hij de club op een waardige manier vertegenwoordigen. Een speler mag geen enkele test afleggen bij een andere club zonder de geschreven toelating van de secretaris – gerechtigde correspondent Van Hyfte Annie. Spelers die een test bij een andere club wensen af te leggen dienen het einde van hun respectievelijk, kampioenschap (en tornooien) af te wachten. Vechtpartijen op en rond het veld horen NIET bij voetbal, en hiervoor is maar één sanctie mogelijk, namelijk uitsluiting uit de club. Dit geldt zowel voor spelers als voor ouders. Boetes voor wangedrag kunnen verhaald worden op de spelers of, voor niet-volwassenen, op de ouders. Spelers van Eendracht Vinkt gebruiken geen drugs of stimulerende middelen (doping) automatische uitsluiting is daarvan een gevolg. De eerste ploeg en beloften dienen zich minstens twee maal per jaar in dienst te stellen als scheidsrechter bij de jeugd. Gooi afval in de afvalemmers die rond de velden zijn geplaatst.

Trainers en afgevaardigden

Binnen de club zijn er volgende regels, de welke door de trainer en/of afgevaardigde strikt opgevolgd zullen worden. De kleedkamers dienen ordelijk en net achtergelaten te worden kleedkamer uitgeveegd,( verwarming uit, licht uit, deuren toe). De eindverantwoordelijkheid ligt bij de trainers. Zij verlaten als laatste de kleedkamer. Het kan ook zijn dat de trainer een wekelijks plan uitwerkt naar de spelers toe. De laatste speler die de kleedkamer verlaat wordt geacht even de vloer aan te trekken zodat deze goed kan drogen. Bekertjes, drankflesjes en ander afval in de kleedkamer worden in de afvalbakken gegooid. Het plaatsen en terugplaatsen van materiaal voor, tijdens of na de training gebeurt op instructie van de trainer. Het spreekt voor zich dat dit ook geldt voor het terughalen van ballen die buiten het speelveld zijn beland. Verplaatsbare doelen worden na de training terug op de daarvoor voorziene plaatsen gezet. Van de afgevaardigden wordt verwacht dat ze gedurende de wedstrijd op papier bijhouden wat er gebeurt tijdens de wedstrijd (vervangingen, doelpunten, kaarten, ...) zodat de trainer dit nadien kan inbrengen in het systeem.

Lidgelden

De lidgelden worden jaarlijks vastgelegd vanaf het begin van een nieuw seizoen. Voor gezinnen met meerdere leden wordt een korting voorzien. Spelers die hun lidgeld binnen de gestelde termijn niet betaald hebben, kunnen niet spelen zolang zij het lidgeld niet betaald hebben. Ieder gestort lidgeld blijft definitief eigendom van de club, zelfs wanneer de aangeslotene niet heeft deelgenomen aan de trainingen of de wedstrijden gedurende de totaliteit of een gedeelte van het seizoen als gevolg van een onbeschikbaarheid (ongeval, ziekte, medisch advies…), alsook indien de ouders beslissen hun kind terug te trekken of wanneer het gaat om een disciplinaire beslissing vanwege de club.

Boetes

Bij wangedrag van een speler, hetzij fysiek of verbaal, tegenover trainer, afgevaardigde of bestuur, ouders, supporters, scheidsrechters, kan deze speler door het bestuur geschorst worden van deelname aan trainingen en/of wedstrijden. De kosten verbonden aan dit gedrag, opgelegd door KBVB, vallen steeds ten laste van de betrokken speler.

Kritiek

Wij, Bestuur en trainers, staan open voor kritiek, zolang die op een positieve manier rechtstreeks aan de betrokken persoon gegeven wordt. Vermijd steeds negatieve opmerkingen tijdens trainingen, wedstrijden en om het even waar wij communiceren, zodat de spelers dit niet horen. Indien u een opmerking wilt geven aan de trainer, doe dit apart na de wedstrijd of training tijdens een rustig gesprek.

Verzekering

Indien een speler tijdens een wedstrijd en/of training een ongeval heeft, moet hij volgende richtlijnen naleven. Hij vraagt aan de trainer/of ploegafgevaardigde een ongevalsaangifteformulier vooraleer men vertrekt naar de dokter of kliniek. Deze aangifte moet je onmiddellijk laten invullen door de arts die u het eerst behandelt. Vervolgens bezorgt u deze aangifte terug aan de Gerechtigde correspondent Van Hyfte Annie, of de trainer, of de afgevaardigde van de ploeg. Dit moet binnen de 14 werkdagen opgestuurd zijn, anders geldt de ongevalsaangifte niet. Let wel, deze verzekering van de KBVB is een solidariteitsfonds, d.w.z. dat alle kosten niet terug betaald worden. Iedereen is vrij om een extra verzekering af te sluiten voor zijn zoon/dochter.

DICIPLINE IS EN BLIJFT BELANGRIJK BIJ EENDRACHT VINKT

Specifieke regels voor de spelers

Bij aankomst in de club begroet men iedereen, mag een handdruk zijn. Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en tegenstrever na de wedstrijd (ook na een verloren wedstrijd!!!) Alle spelers moeten respect hebben voor iedereen en alles wat toebehoort aan de club. Respect voor de trainer, terreinafgevaardigde en bestuur. Respect voor de andere spelers, zowel jong als oud. Respect voor de accommodatie, kleedkamer, kantine, materiaal om te trainen. Respect voor alle medewerkers van de club, mensen die in de kantine helpen, en terreinen onderhouden. Na de training al het materiaal helpen opbergen. Wij vragen dan ook de medewerking van alle spelers, alsook een paar vrijwillige handen om eventueel mee te helpen bij deze activiteiten. Spelers die nauwkeurig trainingen bijwonen krijgen voorrang op spelers die regelmatig trainingen missen. Wees altijd en overal beleefd. Ongehoord taalgebruik laten we achterwege. Behandel je medespelers, tegenstrever, scheidsrechters, al de mensen die jou je favoriete hobby laten beoefenen, steeds met respect. Een goede sfeer binnen de ploeg is belangrijk, ook naar de prestaties op het veld toe. Conflicten kunnen te allen tijde met de betrokkene worden uitgepraat.

Studie

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden maar zal daar steeds begrip voor getoond worden. Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan! Gedrag op het veld, sanctie door trainer. Indien tijdens een training of een wedstrijd een speler een dusdanig gedrag vertoont dat hij het goede verloop ervan in gedrang brengt, kan een trainer de speler van het veld verwijderen of naar de bank verwijzen.

Intern reglement

Jonge spelers die per fiets naar de training komen raden we aan om samen af te spreken en in kleine groepjes te rijden. Zij nemen de kortste weg naar huis en hun fietsen zijn uiteraard technisch in orde.

Wedstrijden

Trainers en spelers dienen op het afgesproken uur aanwezig te zijn. Mogen wij u vragen dit tijdschema ‘s stipt na te leven. Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt afgesproken op de parking aan de kantine om van daaruit gezamenlijk te vertrekken. Wil je toch rechtstreeks rijden door bijzondere omstandigheden, spreek dan duidelijk af met de trainer. Tijdens de rust en na de wedstrijd is er plat water voorzien, maak geen misbruik.

Kleding

De voorziene kleding van de club, dient bij iedere thuis en uitwedstrijd gedragen te worden. De voorziene kledij en sporttassen kunnen gekocht worden via de club. Er mogen geen eigen initiatieven genomen worden m.b.t. aankoop van kleding. Achtergelaten kledingstukken worden verzameld, je kunt steeds navraag doen bij de kleedkamerverantwoordelijke. Daniel De Pestel Op trainingsdagen zorgt elke speler voor aangepaste kledij naargelang het weer.

Huisreglement voor de supporters

Ouders en Supporters Coaching en begeleiding zijn de taak van de trainer en afgevaardigde. Onze trainers en afgevaardigden trachten ons opleidingsplan en visie op lange termijn te volgen. Deze komt niet altijd overeen met die van de ouders, welke dikwijls een korte en resultaatgerichte visie hebben, gebaseerd op de prestaties van hun eigen kind. Onsportief gedrag, in woord of daad, is volledig uit den boze! Racistische uitspraken zijn ongepast en worden dan ook niet getolereerd. Niet alleen in het belang van uw kind, niet enkel voor de club, maar de voetbalbond legt hiervoor ook boetes op. In het heetst van de strijd vergeten we dit misschien, toch willen we als club hier extra aandacht voor vragen. Wij rekenen op jullie sportieve medewerking en kijken er alvast naar uit jullie als supporters te mogen verwelkomen bij de volgende Eendracht Vinkt wedstrijden van uw zoon of dochter of kleinkind. Onze ouders en supporters langs de lijn, we hebben ze nodig Op de eerste plaats danken wij alle ouders, grootouders en supporters die weer en wind trotseren, activiteiten uitstellen of verplaatsen, om in de eerste plaats het ‘team’ van zoon, dochter of kleinkind aan te moedigen. Wat zou voetbal trouwens zijn zonder jullie inpakt. Moedig uw ploeg aan met een juist taalgebruik, beheersing van emoties en zonder confrontaties met de ouders van de eigen ploeg of tegenpartij. Dit is meer dan gewenst in de opvoeding van onze jongeren en als uitstraling voor een sportieve club zoals Eendracht Vinkt, zowel thuis als op verplaatsing.

Eventuele punten die niet in dit reglement staan worden beslist door het dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur is belast met het beheer van de club en is gemachtigd alle beslissingen te nemen en acties te ondernemen die dit beheer vereist.

Met dank aan iedereen,
Het bestuur Eendracht Vinkt

© Copyright 2016